Subvencións en materia deportiva do Consello Municipal de Deportes (CMD).

O CMD de Ourense ten entre os seus obxectivos a promoción e o fomento da Educación Física e o Deporte, especialmente o deporte base, de acordo cos seus estatutos e a lexislación de réxime local e deportiva. Así mesmo o CMD é competente para aprobar Bases reguladoras de subvencións en materia deportiva.

Distínguense tres liñas de financiamento:

  1. Organización de actividades deportivas federadas e outras actividades de
    especial transcendencia social que contribúan á promoción deportiva no período comprendido entre 1 de novembro do ano precedente e o 31 de outubro de cada exercicio orzamentario
  2. Proxectos deportivos de base tendentes a crear unha rede local de escolas de iniciación e formación deportiva sen carácter competitivo.
  3. Gastos de funcionamento das entidades deportivas por participación ou organización de competicións e actividades federadas de carácter oficial, ben na
    tempada ou anualidade que rematen no exercicio orzamentario.

Para obter máis información véxase o documento "Bases e anexos" que se atopa ao final desta páxina. As Bases reguladoras foron publicadas no BOP nº 62 de 15/03/2012.

Prazos

As solicitudes presentaranse nas oficinas do CMD e o prazo de presentación será:

  • Liña de actuación 1.ª: desde a publicación da Convocatoria no BOP ata o 31 de outubro de cada ano.
  • Liña de actuación 2.ª: 32 días naturais desde a publicación da Convocatoria no BOP.
  • Liña de actuación 3ª: 32 días naturais desde a publicación da Convocatoria no BOP.

Publicación de Convocatoria 2012 en BOP nº 74 de 29/03/2012

Utilidades