Anuncio de contratación

Expte. Obxecto
Ref 2489 (2018002692)

Servizo de casa de acollida de mulleres vítimas de violencia de xénero (Ref 2489)

Advertencia Declarado Deserto (Ver acordo XGL)

Ref. 2433

Servizo de vixilancia da saúde do persoal do Concello de Ourense. (Ref. 2433)

Advertencia Declarado Deserto (Ver Acordo XGL)

Ref 2470

Proxecto de ensanche de beirarrúa na rúa da Canle desde Fonte do Monte a Ricardo Courtier (Ref. 2470)

Advertencia O mércores, día 15 de novembro de 2017, ás 9:00 horas, no Salón de Sésións do Concello de Ourense, procederase á apertura do sobre núm. 2 "prop. económica"

Ref 2441

Póliza de seguro que cubra os riscos por responsabilidade civil / patrimonial do Concello de Ourense (Ref. 2441)

Advertencia Declarado deserto (ver anuncio)

Ref 2460

Contratación da subministración de gasóleo de calefacción para diversos centros do Concello de Ourense (Ref 2460)

Advertencia Declarado deserto (ver anuncio)

Ref. 2431

Concesión administrativa da xestión integral da Praza de Abastos da Ponte número 2 (Ref. 2431)

Advertencia Declarado deserto (ver anuncio)

Bases que rexen a convocatoria pública de selección de proxectos para a realización do programa de actividades dos Centros Cívicos para nenos e nenas do Concello de Ourense

Ref. 2420

Arrendamento dun inmoble para a cesión do seu uso á Asociación de Veciños Loña. (Ref. 2420)

Advertencia Declarado Deserto (Ver anuncio)

Ref. 2411

Explotación da cafetería sita no Parque das Pozas de Maimón - Reza. (Ref. 2411)

Advertencia Declarado deserto (ver anuncio)

Ref. 2399

Arrendamento dun inmoble para a cesión do seu uso á Asociación de Veciños Quince de Agosto. (Ref. 2399)

Advertencia Declarado deserto

Páxina 1 de 5 >
Utilidades