Anuncio de contratación

Expte. Obxecto
Ref. 2478 (2017025292)

Servizos postais do Concello de Ourense. (Ref. 2478)

Advertencia Fin prazo presentación ofertas: O xoves, día 26 de abril de 2018, ás 14:00 horas.

2018005100 (ref . 2492)

Servizo de aluguer dos equipos de iluminación, son e video e demais elementos auxiliares para a realización de concertos nas festas de Ourense 2018 (Ref. 2492)

Ref 2489 (2018002692)

Servizo de casa de acollida de mulleres vítimas de violencia de xénero (Ref 2489)

Advertencia Declarado Deserto (Ver acordo XGL)

2017031840 (ref. 2493)

Subministración de enerxía eléctrica do Concello de Ourense (Ref. 2493)

Advertencia Fin prazo presentación ofertas: O xoves, día 26 de abril de 2018, ás 14:00 horas.
Aclaración consultas recibidas (ver anexo documentación)

Ref. 2487 (2017029707)

Subministración de carburante para o parque móbil do Concello de Ourense. (Ref. 2487)

Advertencia O mércores, día 25 de abril de 2018, ás 09:00 h., no Salón de Sesións do Concello de Ourense, procederase á apertura do sobre núm. 2 "proposición económica"

Ref. 2433

Servizo de vixilancia da saúde do persoal do Concello de Ourense. (Ref. 2433)

Advertencia Declarado Deserto (Ver Acordo XGL)

Ref 2470

Proxecto de ensanche de beirarrúa na rúa da Canle desde Fonte do Monte a Ricardo Courtier (Ref. 2470)

Advertencia O mércores, día 15 de novembro de 2017, ás 9:00 horas, no Salón de Sésións do Concello de Ourense, procederase á apertura do sobre núm. 2 "prop. económica"

Ref 2441

Póliza de seguro que cubra os riscos por responsabilidade civil / patrimonial do Concello de Ourense (Ref. 2441)

Advertencia Declarado deserto (ver anuncio)

Ref 2460

Contratación da subministración de gasóleo de calefacción para diversos centros do Concello de Ourense (Ref 2460)

Advertencia Declarado deserto (ver anuncio)

Ref. 2431

Concesión administrativa da xestión integral da Praza de Abastos da Ponte número 2 (Ref. 2431)

Advertencia Declarado deserto (ver anuncio)

Páxina 1 de 6 >
Utilidades