Adxudicacións

Expte. Obxecto

Decreto de selección de proxectos do Programa de Actividades para nenos e nenas dos Centros Cívicos

Decreto de selección de proxectos do Programa de Actividades dos Centros Cívicos

Ref 2351

Subministración de vestiario e equipos de protección individual para o persoal dos distintos servizos do Concello de Ourense (Ref. 2351)

62/2010

Adxudicación da explotación da cafetería do Xardín do Posío. (Expte. 62/2010)

4C/2011

Concesión das autorizacións de ocupación con elementos publicitarios de espazos de dominio público en instalacións deportivas dependentes do Consello Municipal de Deportes

272/10

Servizo de redacción do proxecto de execución de urbanización dos terreos ocupados para sistema local de zonas verdes e espazos libres do AR 22N do Concello de Ourense.

2C/2011

Procedemento negociado sin publicidade para a realización dos servizos do programa de actividade física escolar do Consello Municipal de Deportes

121/11

Contratación do servizo de mantemento da infraestutura de rede pública inalámbrica wifi para acceso a internet dos cidadáns do Concello de Ourense.

1C2011

Contratación do Servizo de limpeza das instalacións do Concello Municipal de Deportes de Ourense

39/11

Contratación do servizo de instalación, provisión de equipamento, posta en funcionamento e mantemento dun enlace e servizo de acceso a internet, para dar servizo á infraestructura de rede radioeléctrica de banda ancha para acceso a internet.

Páxina 1 de 8 >
Utilidades