Ordenación decrecente

Expte. Obxecto
Ref 2474

Proxecto de acondicionamento da estrada dende OU-506 ata o cemiterio de Velle (Ref. 2474)

Advertencia O luns, día 27 de novembro de 2017 ás 09:00 horas, no Salón de Sesións do Concello de Ourense, se procederá á apertura do sobre núm. 2 "proposición económica".

Ref. 2452

Proxecto de adecuación das rúas Ousande e Enxido (Cabeza de Vaca) (Ref. 2452)

Advertencia O luns, día 27 de novembro de 2017 ás 08:30 horas , no Salón de Sesións do Concello de Ourense, se procederá á apertura do sobre núm. 2 "proposición económica".

Ref. 2476

Obras do proxecto de acondicionamento Rúa Rabaza. (Ref. 2476)

Ref. 2384

Outorgamento de autorizacións para a ocupación de dominio público con colectores para a recollida selectiva e transporte de aceite vexetal doméstico. (Ref. 2384)

Advertencia Declarado deserto (Ver anuncio)

Ref. 2438

Banda de música para o Concello de Ourense. (Ref. 2438)

Advertencia declarado deserto (ver anuncio)

Ref 2383

Subministración de gasoleo de calefacción para diversos centro do Concello de Ourense (Ref. 2383)

Advertencia Declarado Deserto (Ver anuncio)

Ref. 2418

Arrendamento dun inmoble para a cesión do seu uso á Asociación de Veciños Parque Barbaña. (Ref. 2418)

Advertencia Declarado deserto (ver anuncio)

Ref. 2400

Arrendamento dun inmoble para a cesión do seu uso á Asociación de Veciños Montealegre. (Ref. 2400)

Ref. 2393

Arrendamento dun inmoble para a cesión do seu uso á Asociación de Veciños O Barrio. (Ref. 2393)

Ref. 2347

Arrendamento dun inmoble para a cesión do seu uso á Asociación Miño. (Ref. 2347)

Advertencia Declarado deserto (ver anuncio)

Páxina 1 de 2 >
Utilidades