Ordenación decrecente

Expte. Obxecto
Ref 2455

Adecuación e mellora das infraestruturas actuais á normativa vixente no Polígono Industrial de As Coiñás - Ourense (Ref. 2455)

Advertencia O luns, día 28 de agosto de 2017, ás 10:00 h no Salón de Sesións do Concello de Ourense, se procederá á apertura do sobre núm. 2 "proposición económica".

Ref. 2438

Banda de música para o Concello de Ourense. (Ref. 2438)

Advertencia O martes días 18 de xullo de 2017, ás 11:15 horas, no Salón de Sesións do Concello de Ourense, procederase á apertura do sobre núm. 2 "proposición económica"

Ref. 2434

Servizo de conserxaría de centros cívicos dependentes da Concellería de Asuntos Sociais do Concello de Ourense. (Ref. 2434)

Advertencia O mércores, día 7 de xuño de 2017, ás 09:45 horas, no Salón de Sesións do Concello de Ourense, se procederá á apertura do sobre núm. 2 "proposición económica".

Ref 2383

Subministración de gasoleo de calefacción para diversos centro do Concello de Ourense (Ref. 2383)

Advertencia Declarado Deserto (Ver anuncio)

Ref. 2418

Arrendamento dun inmoble para a cesión do seu uso á Asociación de Veciños Parque Barbaña. (Ref. 2418)

Advertencia Declarado deserto (ver anuncio)

Ref. 2400

Arrendamento dun inmoble para a cesión do seu uso á Asociación de Veciños Montealegre. (Ref. 2400)

Ref. 2393

Arrendamento dun inmoble para a cesión do seu uso á Asociación de Veciños O Barrio. (Ref. 2393)

Ref. 2347

Arrendamento dun inmoble para a cesión do seu uso á Asociación Miño. (Ref. 2347)

Advertencia Declarado deserto (ver anuncio)

Ref 2341

Arrendamento dun inmoble para a cesión do seu uso á Asociación de Veciños Os Rosais (Ref. 2341)

Advertencia Declarado deserto (ver anuncio)

Ref. 2335

Arrendamento dun inmoble para a cesión do seu uso á Asociación de Veciños Parque Barbaña. (Ref. 2335)

Advertencia Declarado deserto

Páxina 1 de 2 >
Utilidades