Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Participación cidadá

Áreas

O REGULAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ foi aprobado polo Pleno do Concello o 7 de xullo de 2006, ao abeiro da Lei 57/2003 do 16 de decembro, denominado: Lei de medidas para a modernización do goberno local. No noso Regulamento establécense os dereitos e deberes das asociacións e entidades sen ánimo de lucro que teñen o seu domicilio social no termo municipal de Ourense.

Segundo o regulamento orgánico de participación cidadá considéranse entidades cidadás as asociacións constituídas para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais dos veciños previamente inscritas no Rexistro Xeral de Asociacións, que estean tamén no rexistro municipal de asociacións do Concello de Ourense. Terán como obxectivo:

 • Mellorar a vida asociativa na cidade. Nos seus distritos e nos seus barrios, garantindo a convivencia solidaria e equilibrada sobre os asuntos políticos da súa cidade, desde o respecto e cumprimento da libre concorrencia de iniciativas pola cidadanía.
 • Garantir o acceso da cidadanía aos recursos e estruturas.
 • Garantir a solidariedade entre os distintos barrios e distritos do termo municipal.
 • Garantir o exercicio dos dereitos recoñecidos polo Regulamento de Participación Cidadá.
 • Coñecer por parte do Concello os datos máis importantes da sociedade civil da cidade, a representatividade das entidades, o grao de interese ou a utilidade cidadá das súas actividades.

Quen se pode rexistrar?

As entidades cidadás con domicilio social no municipio de Ourense, que estean acreditadas ante o Excmo. Concello de Ourense como asociacións, federacións, confederacións ou unións de asociacións de base, que cumpran os seguintes requirimentos:

 1. Ser entidades de carácter asociativo, sen ánimo de lucro, constituídas consonte ao Réxime Xeral de Asociacións.
 2. Ter a sede no municipio de Ourense.
 3. Ser como finalidade fundamental, (en acordo dos seus estatutos): a defensa, o fomento, a representación e promoción dos intereses xerais ou sectoriais da cidadanía e a mellora da súa calidade de vida.
 4. Que veñan realizando programas e actividades que redunden en beneficio dos cidadáns de Ourense.

Cómo rexistrar unha asociación?

Pódese realizar a solicitude de alta da asocicación a través do tramite de solicitude dispoñible na Sede electrónica municipal.

Prazos:

A resolución terá lugar no prazo de 3 meses, que se contarán a partir da data en que tivese entrada a solicitude de inscrición no rexistro que corresponda.

Información de interese:

Durante o ano, as asociacións e entidades públicas rexistradas no Rexistro municipal de Entidades Cidadás están obrigadas a notificar toda modificación que se produza nos datos inscritos, dentro do mes seguinte á modificación.

As entidades inscritas comunicarán ao Concello, no mes de xaneiro de cada ano:

 • Orzamento para o exercicio.
 • Programa de actividades.
 • Certificación actualizada do número de socios cos pagamentos correspondentes realizados.
 • Resultados e data das últimas eleccións para elixir aos seus órganos de goberno conforme cos estatutos de cada entidade.

O incumprimento das obrigas contempladas no Regulamento Orgánico de Participación Cidadá, suporá a apertura dun expediente que pode causar baixa no Rexistro de Entidades Cidadás, e á perda de dereitos vinculados a figurar formalmente inscrito no Rexistro de Entidades sen ánimo de lucro do Concello de Ourense.