Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Sanidade

Áreas

UCA. Unidade de Condutas Adictivas

Cartel da UCA

A U.C.A (Unidade de Condutas Adictivas), anteriormente U.A.D (Unidade Asistencial de Drogodependencias do Concello de Ourense) creada no ano 1991 é un servizo ambulatorio de información, orientación e tratamento de drogodependencias no que se desenvolven diferentes tipos de programas terapéuticos en relación coas sustancias de consumo (heroína, cocaína, cánnabis...).

A U.C.A. está formada por un equipo interdisciplinar capaz de abordar as diferentes áreas implicadas na problemática de drogodependencias; Física, Psicolóxica, Educativa e Social procurando así unha asistencia bio-psico-social.

A intervención terapéutica é personalizada, previa avaliación de cada caso individual.

Accédese de forma directa e gratuíta, persoalmente ou chamando por teléfono para solicitar unha cita. Tamén se pode acceder derivado polo médico de cabeceira, Servizos Sociais ou desde outras institucións ou entidades que o soliciten.

A filosofía asistencial réxese polos criterios básicos de: Anonimato, Voluntariedad e Gratuidade da asistencia.

É un centro público que depende da Concellería de Sanidade do Concello de Ourense.

Coordínase coa Xunta de Galicia a través da Subdirección Xeral de Planificación e Programación Asistencial da Consellería de Sanidade, acolléndose aos plans de tratamento e ao sistema de avaliación implantados polo Plan de Galicia sobre Drogas.

A Unidade conta co Centro Asistencial As Burgas, como entidade colaboradora, para levar os casos de adiccións legais (alcol, tabaco, ludopatías, internet...).

Dirección

Complexo Hospitalario de Ourense. Hospital Sta. María Nai. R/ Ramón Puga, 52-56. 32005. Ourense.

Horario de atención ao público

De luns a venres de 9:00 a 14:00.

Contactos

  • Teléfonos de contacto: 988 369 828/ 988 369 829
  • Fax: 988 385 482

Área de influencia

É un servizo territorializado, a área de poboación que comprende son a dos residentes empadroados en Ourense capital e provincia, exceptuando a área de Valdeorras, que lle correspondería á Unidade de Monforte.

A realización dos tratamentos é libre e voluntaria, excepto naqueles casos nos que se demande un cumprimento alternativo da pena ou calquera medida por sentenza xudicial firme, nos que as condicións de restricións de liberdade están determinadas por un xuíz. Os menores de idade requiren exprésaa autorización paterna/materna ou do seu titor legal.

Unidade de Día

O obxectivo é o de completar o proceso de deshabituación e normalizar o día a día dos usuarios para que poidan incorporarse á sociedade de forma plena, e atendendo a todos os ámbitos: relacional, social e laboral.

Para iso conta coa Unidade de Día, dentro da Unidade Asistencial, na que levan a cabo diferentes actividades, tanto dentro como fóra dela.

Formación

Na UCA desenvólvense actividades formativas a través de convenios de colaboración coa Universidade de Vigo, UNED e outras entidades, para a formación de alumnos de facultades, escolas e centros educativos. Esta formación ten un formato teórico e práctico para establecer un primeiro contacto e completar noutros o desempeño profesional nesta área sociosanitaria das drogodependencias.