Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Seguridade cidadá

Áreas

Os usuarios da Oficina de Obxectos Perdidos teñen dereito:

  • A que se lles informe sobre se algún obxecto da súa propiedade atópase depositado na Oficina de Obxectos Perdidos.
  • A que los obxectos atopados se custodien coa máxima dilixencia e en condicións que permitan evitar o seu deterioro.
  • A poñer en contacto ao propietario e a persoa que atopou o obxecto.
  • A persoa que atopa un obxecto, ten dereito:
    • A que se lle entregue o documento acreditativo de depósito do obxecto e a que se le informe dos dereitos recoñecidos nos artigos 615 e 616 do Código Civil. Transcorrido o prazo legal de depósito sen que fose reclamado o obxecto polo seu lexítimo propietario notificarase tal circunstancia a persoa que o atopou para que exerza o seu dereito sobre o obxecto.
    • A ser informado, se así o desexa, de que o obxecto foi devolto ao seu propietario.