Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Regulamento orgánico de goberno e organización, do Pleno e a Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións do Concello de Ourense regula nos artigos 15 a 24 os rexistros de intereses, ocupándose o artigo 15 do persoal obrigado á presentación das declaracións inscribibles nos sinalados rexistros e que son as seguintes:

  • Membros da corporaciónlocal (alcalde e concelleiros)
  • Membros non electos da Xunta de Goberno Local
  • Funcionarios con habilitación estatal que desempeñen nesta entidade local posto de traballo cuberto mediante libre designación (Secretario xeral do Pleno, tesoureira xeral, titular do Órgano de Xestión Tributaria).
  • Outro persoal directivo (asesor xurídico, directores xerais, xerente Pavillón Municipal de Deportes).

O artigo 18.4 do Regulamento antes citado dispón que "as declaracións publicaranse anualmente durante a segunda quicena do mes de xullo na páxina web municipal".

DOCUMENTOS:

 

Das persoas que desexan que a publicación sexa permanente.