Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Goberno

No concelleiro e membro da Xunta de Gobierno local, don Armando Ojea Blanco, o alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jácome, delega o exercicio das seguintes atribucións en relación coa Área de Recursos Humanos; Facenda, Cooperación Institucional, Educación, Promoción Económica, Recursos Europeos e Formación Ocupacional

  Recursos Humanos

  Facenda; comprende:

  fiscalización

  recadación

  xestión orzamentaria

  contabilidade

  inspección de rendas.

  Cooperación Institucional

  Educación; comprende:

  Universidade.

  Escolas infantís.

  Programas dirixidos á comunidade educativa e programas dirixidos á poboación en xeral, nos que se inclúe a Universidade Popular, a Aula da Natureza, a Escola de Artes Escénicas, a Escola Municipal de Idiomas e as Bibliotecas Municipais.

  Limpeza de centros educativos e mantemento de servizo de conserxería dos CEIPs.

  Promoción Económica, industria, emprego e recursos europeos; comprende:

  Centro de Iniciativas Empresariais.

  Centro de coñecemento "A Molinera".

  Formación Ocupacional; comprende:

  Escolas taller e obradoiros de emprego.

Ao concelleiro Armando Ojea Bouzo atribúeselle a Portavocía do Goberno municipal

No concelleiro e membro da Xunta de Goberno local don Telmo Manuel Ucha Álvarez, o alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jacome delega o exercicio das seguintes atribucións en relación coas Áreas de Política social, Igualdade e saúde, Seguridade cidadá, Comercio, Mobilidade e Transporte:

  Asuntos Sociais; comprende:

  Servizos sociais comunitarios básicos e servizos sociais comunitarios específicos e os seus equipamentos.

  Fogar do Transeúnte.

  Gardería monoparetal.

  Centros cívicos.

  Programas de integración sociolaboral dirixidos a colectivos en risco de exclusión social, inmigrantes, discapacitados, minorías étnicas, de favorecemento da conciliación e apoio a estrutura familiar, e envellecemento activo de maiores.

  Limpeza e mantemento de centros sociais (centros cívicos, Casa da Maxía, Casa da Mocidade).

  Muller e Igualdade:

  Muller (inclúe Centro de Información á Muller e Casa de Acollida).

  Políticas de Igualdade.

  Saúde:

  Servizos mortuorios e cemiterios.

  Prevención sanitaria.

  Unidade de Condutas Aditivas.

  Aula de saúde.

  Unidade de día.

  OMIC (Oficina Municipal de Información ao Consumidor).

  Protectora de animais.

  O exercicio das competencias que á Alcaldía lle atribúe a Lei 11/2010, do 17 de decembro, de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en menores de idade, ou normativa que a substitúa.

  O exercicio das competencias que á Alcaldía lle atribúe a Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañia de Galicia, ou norma que a substitúa.

  Seguridade Cidadá: comprende,

  Policía Local.

  Tráfico e expedientes sancionadores.

  Servizo de extinción de Incendios.

  Protección civil.

  Comercio: comprende,

  Mercados.

  Prazas de abastos.

  Comercio local.

  Matadoiro.

  Transporte público e mobilidade.