Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Goberno

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2020007654 da Alcaldía-Presidencia de data 28 de decembro de 2020, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 30 de decembro de 2020, ás 8:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:

Documentos: