Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Goberno

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2021000327 da Alcaldía-Presidencia de data 19 de xaneiro de 2021, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 21 de xaneiro de 2021, ás 8:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:

Documentos: